Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев www.mladvaswildlife.com

Карта

Червеноклюна потапница (Netta rufina)

Описание:

Дължина на тялото: 53–57 см    Размах на крилата : 85–90 см

Мъжките са керемидено червена глава, ярко червен клюн, черни шия, гърди и корем. Страните на тялото и долната страна на крилете са бели. Женските са с преобладаващо сиво-кафяво оперение.

 

Храна и местообитания:

Храни се с водни растения. Обитава блата и езера с обширни открити водни площи и обрасли с водна растителност по периферията.

 

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 6-14 яйца, има едно поколение годишно през периода април – юли.

 

Разпространение в България:

Вероятно вече е изчезнал като гнездящ вид у нас. Последните данни за птици, наблюдавани през размножителния период са от Дуранкулашко езеро, езерото Сребърна и рибарници Звъничево.

 

Миграция и зимуване:

Постоянна. През зимата и по време на миграция може да бъда наблюдавана в разнообразни влажни зони и морското крайбрежие.

 

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, безпокойство в периода на размножаване, бракониерски острел.

 

Природозащитен статус в България:

Изчезнал като гнездящ вид.

 

Сходни видове:

Кафявоглава потапница.