Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 27 – 30 см

Името си носи от кръстосания клюн, който служи за разтваряне на шишарки. Възрастните мъжки са червени с по-тъмнокафяви крила. Женските са жълто-зеленикави, а младите – сиви с надлъжни петна.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена на иглолистни дървета, пъпки, семена и плодове на други дървета и безгръбначни животни. Обитава планински иглолистни гори.

 

Гнездене:

Гнезди високо по дърветата. Снася 3 – 4 яйца, най-често има едно поколение годишно през периода февруари- май.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Осоговска планина, Витоша, Централна и Западна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. В края на лятото и есента извършва скитания.

 

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности и сеч за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашена.

 

Сходни видове:

Черешарка, червенушка.