Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 45 – 52 см

В полет се виждат характерни големи бели полета в крилото, както и бяло петно на кръста, което се стеснява нагоре към гърба. Краката и основата на клюна са червени.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, червеи, ракообразни и мекотели. Обитава блата, сладководни и бракични езера и други водоеми.

Гнездене:
Гнездото е на земята. Снася 4 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се основно в Бургаските влажни зони, Варненско-Белославското езеро, Шабленското, Тузла. Има изолирани находища и по поречието на р. Дунав, Тракийската низина и в Странджа.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Африка. Пролетната миграция е от февруари до май, а есенната – от юли до ноември. При меки зими зимува и у нас.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, застрояване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Малък зеленоног водобегач, голям зеленоног водобегач.