Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 21 – 26 см

Мъжкият е с изцяло черни глава и шия, с бели мустаци и бяла яка. По-трудни за различаване са женските, които приличат на женско врабче, но имат широк кремав мустак. Коремът е бял с черни надлъжни пръски.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава тръстикови масиви на блата, езера, рибарници и др.

 

Гнездене:

Гнездото е близо до земята сред тръстиката. Снася 4 – 5 яйца, има две поколения годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в по-голяма численост в Бургаските влажни зони и на юг от тях, езерата Шабла и Дуранкулак, Варненско – Белославско езеро, езерото Сребърна, рибарници Калимок – Бръшлян и Орсоя. Има изолирани находища и в Тракийската низина, Дунавската равнина, Софийското поле и др.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но при тежки зими мигрира на юг.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, застрояване на бреговете на езерата.

 

Природозащитен статус в България:

Не а застрашен.

 

Сходни видове:

Домашно врабче (женско), испанско врабче (женско).