Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Блатно шаварче (Acrocephalus scirpaceus)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Оперението отгоре е кафяво, като кръстът му е малко по-червеникавокафяв. Светлата надочна ивица е по-добре изразена в частта си пред окото.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. За разлика от мочурното шаварче, блатното се среща основно в тръстикови масиви на влажни зони.

 

Гнездене:

Гнездото е закрепена на стъблата на тръстиката. Снася 3 – 5 яйца, има две поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Има групово разпространение, по-често във влажните зони около Бургас, Варна и Дунавското крайбрежие, езерата Шабла и Дуранкулак, Тракийската низина и Софийското поле.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, застрояване на крайбрежията на езерата, засипване на тръстиковите масиви със строителни и битови отпадъци.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Тръстиково шаварче, мочурно шаварче.