Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. V. Jusys, www.birdpix.lt

Карта

Речен цвъркач (Locustella fluviatilis)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 19 – 22 см

За разлика от тръстиковия цвъркач, речният гнезди в широколистни храсти в близост до реки или в покрайнините на блатата. Шията на речния цвъркач е напетнена, гърбът е тъмен маслинено-сив, отстрани гърдите са със сиво-кафяви напетнявания, а веждата му е по-слабо изразена от тази на тръстиковия цвъркач. Перата от долната страна на опашката са маслинено-кафяви с ясно очертани бели върхове.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава тръстикови масиви по периферията на водоеми.

 

Гнездене:

Гнезди в тръстики или друга водолюбива растителност. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май- юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по поречието на р. Дунав и на места в Дунавската равнина.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Тръстиков цвъркач.