Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Сивоглава овесарка (Emberiza cia)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см

Шията и главата са сиви с черни надлъжни ивици. Долната страна е керемиденочервена, рязко отграничена от сивата шия. При женските границата не е толкова явна и цветовете преливат. Гърбът е ръждив с по-тъмни надлъжни напетнявания.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава скални стени и сипеи, обрасли с трева и единични храсти.

 

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение основно в планините Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, където видът е по-многоброен.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата птиците от планината слизат в по-ниски части на страната.

 

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при разработване на каменни кариери, строеж на пътна и туристическа инфраструктура, язовири и др.

 

Природозащитен статус в България:

Слабо засегнат.

 

Сходни видове:

Градинска овесарка, зеленогуша овесарка.