Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. И. Иванов

Карта

Планински кеклик (Alectoris graeca)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 46 – 53 см

Вид с характерна комбинация от цветове. Може да се сбърка единствено с тракийския кеклик, но за разлика от него има бяла шия и черна основа на клюна.

Храна и местообитания:

Храни се със семена, зелени части на растения и насекоми. Обитава скалисти склонове с храстова и тревна растителност и сипеи във високите части на планините.

Гнездене:
Гнезди на земята. Снася 12 – 15 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно във високите части на планините Рила, Пирин, Стара планина, Западни Родопи, Осогово и Беласица. На места се хибридизира с тракийския кеклик, който се разселва за целите на ловностопанската дейност.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Прекомерен лов, увреждане на местообитанията при строеж на туристическа и друга инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Тракийски кеклик, полска яребица.