Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Д. Градинаров

Карта

Скално врабче (Petronia petronia)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 21 – 23 см

Оперението е сиво-кафяво, клюнът е масивен, има широки тъмни и светли ивици на главата. На гушата има малко жълто петно, което невинаги е видимо.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава топли и сухи хълмисти райони със скали, сипеи и земни откоси с единични храсти и тревна растителност.

 

Гнездене:

Гнезди в кухини по скали или дупки в земни откоси. Образува рехави колонии. Снася 5 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас има изолирани находища в най-южните части на долината на р. Струма и в Източните Родопи.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Увреждане на местата за гнездене при разкриване на кариери.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Сивоглава овесарка, зеленогуша овесарка.