Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Посевна врана (Corvus frugilegus)

Описание:

Дължина на тялото: 41 – 49 см. Размах на крилата: 81 – 94 см

Изцяло черна птица със светла гола кожа около основата на клюна. За разлика от гарвана, има по-малки размери, клюнът ѝ не е толкова масивен и опашката е леко заоблена, а не  клиновидна на върха.

 

Храна и местообитания:

Всеядна. Храни се по земята с ларви и възрастни на насекоми, червеи, дребни гризачи, семена, плодове. Обитава предимно открити земеделски райони с групи от дървета, често в съседство или вътре в населени места.

 

Гнездене:

Гнезди колониално по високи дървета, включително в селищата. Снася 3 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

 

Разпространение в България:

България е южната граница на разпространението ѝ в Европа. У нас се среща в Дунавската равнина, Лудогорието, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина, Софийското поле.

 

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. Голям брой посевни врани от северните европейски страни зимуват в страната, като ятата често нощуват в градовете и се хранят по околните земеделски площи.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, изсичане на ивиците от дървета в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове;

Гарван, сива врана, чавка.