Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Трънковче (Cercotrichas galactotes)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 27 см

Оперението на гърба и горната страна на крилата е кафяво, коремът и гърдите са сиво- бели, Опашката е ръждивочервена с черно-бели върхове на крайните опашни пера. Има ясно изразена светла вежда над окото.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава сухолюбиви храсталаци на места с топъл климат.

 

Гнездене:

Гнезди в храсти близо до земята. Снася 2 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.

 

Разпространение в България:

Единични двойки вероятно се размножават по Черноморското крайбрежие.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Премахване на храстовата растителност.

 

Природозащитен статус в България:

С недостатъчно данни.

 

Сходни видове:

Южен славей.