Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. V. Jusys, www.birdpix.lt

Карта

Малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 18 см

Мъжките са с черна глава, червен кръг около очите, оперението на гърба е сиво, а на корема и гърдите – сиво-бяло. Женските са със сива глава и кафяв гръб.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава сухолюбиви храсталаци от хвойна, драка, келяв габър с единични дървета, най-често дъбови.

 

Гнездене:

Гнездото е ниско до земята сред гъсти храсти. Снася 3 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас е северната граница на разпространение на вида. Среща се в най-южните и топли части на Източните Родопи и долините на реките Струма и Места с прилежащите хълмове. Има и единични изолирани находища в Сакар и по Черноморието, където вероятно не гнезди ежегодно.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Премахване на храстовата растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Орфеево коприварче, голямо черноглаво коприварче.