Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Крайбрежно шаварче (Acrocephalus schoenobaenus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Характерна е дълга светла вежда, която достига до края на темето. Темето, гърбът, а понякога и гърдите са напетнени. В полет се вижда жълтеникаво-кафявият кръст, контрастиращ с опашката, която е по-тъмна.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава заблатени места с тръстики в комбинация с храсти.

 

Гнездене:

Гнезди сред блатна растителност. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

У нас има изолирани гнездови находища в Софийското поле, Тракийската низина, по Черноморието, поречието на p. Дунав и Дунавската равнина.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност при селскостопански дейност и застрояване на бреговете.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Мустакато шаварче.