Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21–24 см[s1] 

Оперението е сходно с това на жалобната (Ficedula hypoleuca) и беловратата мухоловка (Ficedula albicollis). От тях се отличава по това, че бялата „якичка“ на мъжкия достига до страните на врата, в кацнало положение бялото на крилата прави характерно врязване в горната си част, при разперена опашка се вижда, че тя е тъмна, но с повече бяло в краищата. Женските имат втора бяла ивица в горната част на крилото.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, излитайки от кацалка на клон. Обитава разредени широколистни гори, по изключение се среща и в паркове и градини и окрайнини на населени места. 

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета, но често заема и специално поставени къщички. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в по-голяма численост в Източна Стара планина, Странджа и поречието на р. Тунджа. Среща се още в Централна и Западна Стара планина, Витоша, Средна гора, Добруджа, южната част на долината на р. Струма и северните склонове на Родопите.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е април, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на равнинните дъбови и крайречните гори.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

 

Сходни видове:

Жалобна мухоловка, беловрата мухоловка.

 

Как да помогнем?

Липсата на стари хралупести дървета може да се компенсира с поставянето на къщички за гнездене.

 

 


 [s1]Да се поправи