Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Описание:

Дължина на тялото: 62 – 69 см. Размах на крилата: 162 – 178 см

Крилата и тялото отдолу са изцяло светли с по-тъмни напетнявания. Главата и гушата са кафяви и контрастират със светлото тяло. При някои млади индивиди отдолу липсват напетняванията и гушата също е по-светла, поради което изглеждат изцяло бели. При ловуване често „увисва“ във въздуха.

Храна и местообитания:

Храни се основно със змии и гущери. Обитава широколистни гори в близост до обширни открити пространства – пасища, ливади, ерозирали и каменисти терени.

Гнездене:
Гнезди по дървета. Снася 1 – 2 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в цялата страна, но по-плътно в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Източна Стара планина, Струмската долина и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Изсичане на горите, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Малък орел, орел рибар, ястребов орел.