Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Градинска дърволазка (Certhia brachydactyla)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Прилича на горската дърволазка, но се отличава по кафеникавата долна част на корема и слабините, по-дълг клюн, по-къс нокът на задния пръст и не толкова ясно изразената вежда. На върха на първостепенните махови пера има ясно видими бели точки – перли.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, техните яйца и паяци, които намира по кората на дърветата. Обитава стари разредени широколистни гори, влажни крайречни гори и паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнезди в цепнатини на дървесна кора. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща по-често в източната част на страната – Източна Стара планина, Странджа, поречията на реките Камчия и Тунджа. Има и разпръснати находища в Централна и Западна Стара планина, Средна гора, Родопите, Пирин, Витоша, Добруджа и др.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита, често заедно със синигери, горски зидарки, кралчета и други пойни птици.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори, премахване на мъртвата дървесина от горите.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Горска дърволазка.