Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Жалобен синигер (Poecile lugubris)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см

Оперението е подобно на това на матовоглавия синигер, но има значително по-голямо тъмно петно на гушата, така че белите бузи образуват само малък островръх триъгълник. Без светъл панел в крилото.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми и паяци, но през есента и зимата – и със семена. Обитава разредени широколистни гори и храсталаци, често на каменисти склонове.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 5 – 10 яйца, има едно поколение годишно.

 

Разпространение в България:

Има групово разпространение, по-чест в Източни Родопи, Странджа, Източна Стара планина, Западна Стара планина и долината на р. Струма. Среща се и на места в Средна гора, Витоша, Западни Родопи, Лудогорието и Добруджа и др.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата може да се види и в селища.

 

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Матовоглав синигер, лъскавоглав синигер.