Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Поен дрозд (Turdus philomelos))

Описание:

Дължина на тялото: 20 – 23 см. Размах на крилата: 33 – 36 см

Оперението на гърба е кафяво, а на корема е светло с капковидни петна и с охрист оттенък по гърдите. От разстояние може да се сбърка с имеловия дрозд, който обаче е по-едър, неутрално сив отгоре и подкрилията му отдолу са бели, докато при пойния дрозд те са ръждиви. 

 

Храна и местообитания:

Храни се с червеи, охлюви, насекоми и други безгръбначни животни, както и с плодове. Обитава предимно широколистни гори, но се среща и в смесени и иглолистни гори, в планините до горната граница на гората. Среща се и в ивици от дървета и храсти, както и в паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездото е изградено от кал и сламки и е най-често в ниско разклонение на клони на дърво или храсти. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода март-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони.

 

Миграция и зимуване:

Частичен мигрант. При тежки зими скита в търсене на храна и се придвижва към по-южните райони.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Имелов дрозд.