Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. W. Dikkers

Карта

Голяма пъструшка (Porzana porzana)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 см

Наподобява крещалец, но е с по-къс клюн, който е червен в основата си. Оперението е преобладаващо кафяво с бяло напетняване.

 

Храна и местообитания:

Храни се с безгръбначни животни. Обитава блата и други водоеми, гъсто обрасли с тръстика, папур и друга крайбрежна растителност.

 

Гнездене:

Гнезди сред крайбрежната растителност. Снася 8 – 12 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Има разпръснати единични находища в ниските части на страната, основно около Бургас, Стралджанското блато, Софийското поле и Дунавската равнина.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Крещалец, средна пъструшка, малка пъструшка.