Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Сокерица (Nucifraga caryocatactes)

Описание:

Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 49 – 53 см

Тялото е тъмнокафяво с бели надлъжни пръски. Главата отгоре и крилата са изцяло тъмни без петна, а подопашката и краищата на опашката са бели.

 

Храна и местообитания:

Храни се със семена на иглолистни и други дървета, едри насекоми и дребни гризачи. Прави запаси от семена за зимата. Обитава планински иглолистни гори.

 

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осоговска планина, Централна и Западна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности и сеч за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Сойка, обикновен скорец.