Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Северен славей (Luscinia luscinia)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 24 – 26 см

Оперението е сиво-кафяво отгоре и по-светло отдолу. От южния славей се отличава по напетнените гърди и по-малко ръждивата опашка.

 

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми, червеи, плодчета и др. Обитава влажни и заливни крайречни гори и храсталаци.

 

Гнездене:

Гнездото е разположено в основата на гъсти храсти, близо до земята. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

У нас има изолирани находища по поречието на р. Дунав и Черноморието.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-октомври.

 

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори и храсталаци, пресушаване на заливните гори.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Южен славей, червеногръдка.