Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Полско врабче (Passer montanus)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см

Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на останалите видове врабчета. Няма разлика в оперението на двата пола.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена и насекоми. Обитава разнообразни естествени местообитания и населени места.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, кухини по сгради, огради и електрически стълбове, често в малки колонии. Снася 4 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба да пестициди, премахване на синорите и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Домашно врабче, испанско врабче.