Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Горска дърволазка (Certhia familiaris)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Оперението отгоре е кафяво с пъстрини, отдолу е изцяло бяло. Има ясно изразена бяла вежда. Първостепенните махови пера са с размити светлокафяви краища.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци, които намира по кората на дърветата. Обитава иглолистни, смесени и широколистни гори, паркове и градини със стари дървета в населените места.

 

Гнездене:

Гнезди в цепнатини на дървесна кора. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

Среща се предимно в планинските гори на Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Средна гора, Витоша, но също така и в Странджа. Има изолирани находища в равнините.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Градинска дърволазка.