Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Н. Петков www.naturephotos.eu

Карта

Уралска улулица (Strix uralensis)

Описание:

Дължина на тялото: 50 – 59 см. Размах на крилата: 103 – 124 см

Оперението е сиво-кафяво, ирисът на очите е тъмен. Може да бъде сбъркана с горската улулица, но е по-едра от нея и оперението ѝ е по-светло.

 

Храна и местообитания:

Храни се с гризачи. Обитава стари широколистни гори, основно букови, но се среща и в смесени и иглолистни гори.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, но заема и гнезда на хищни птици. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в Централна и Западна Стара планина и Средна гора.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане и фрагментация на старите букови гори.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Горска улулица.