Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Западна скална зидарка (Sitta neumayer)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 см

Прилича на горската зидарка, но е по-едра, с по-дълъг клюн и местообитанието ѝ е различно. Оперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която продължава до врата. Гърдите, коремът и особено страните на тялото са бели.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава сухи и топли скални стени и единични скали с единични храсти и дървета.

 

Гнездене:

Гнездото е в скална цепнатина, под козирка, входът е иззидан от кал с форма на тунел. Снася 6 – 10 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Източните Родопи и долините на реките Струма и Места. Има единични находища и в Западните Родопи и Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при разработване на каменни кариери и строеж на пътна инфраструктура, язовири и др.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Горска зидарка.