Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 см

За разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират с белите бузи и по-светлата долна страна на крилата. Тилът и темето са черни. Клюнът и краката са червени.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, безгръбначни и риба, които улавя от водната повърхност. Обитава блата, езера, рибарници и други водоеми с плаваща водна растителност.

Гнездене:
Гнездото е върху плаваща водна растителност. Снася 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Разпространението е групово, основно по поречието на р. Дунав и Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. По време на миграция може да се наблюдава около водоеми в ниските части на страната.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойствопрез периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черна рибарка, белокрила рибарка, речна рибарка.