Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Морски орел (Haliaeetus albicilla)

Описание:

Дължина на тялото: 76 – 92 см. Размах на крилата: 190 – 240 см

Една от най-едрите дневни грабливи птици. В полет правят впечатление широките и дълги крила, късата опашка и дългият врат. Възрастните са с кафяво оперение, светла (жълта) глава и бяла опашка. Младите са тъмнокафяви.

Храна и местообитания:

Храни се основно с риба и водолюбиви птици, но през зимата се храни и с трупове на умрели бозайници. Обитава реки, езера, блата, язовири със стари тополови или дъбови гори по бреговете.

Гнездене:
Гнездото е голямо, разположено високо в короната на дърво. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие. Единични гнездови находища има и по поречието на реките Тунджа и Арда.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата у нас зимуват млади индивиди от Северна Европа.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, изсичане на крайречните гори, незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Скален орел, царски орел.