Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Гурлю (воден кос) (Cinclus cinclus)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 30 см

Малко по-дребен от кос. С изключение на шията и гърдите, които са бели, останалото оперение е кафяво.

 

Храна и местообитания:

Храни се с ларви на ручейници, дребни рибки, ракообразни и мекотели, които улавя, като се гмурка и ходи под водата. Обитава чисти, студени и бързотечащи планински реки.

 

Гнездене:

Гнезди в дупки между камъни, скали, дънери, под мостове на планински реки. Снася 4 – 6 яйца, има 2  поколения годишно през периода април-юли.


Разпространение в България:

У нас се среща в Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Витоша, Осоговска планина, Беласица, Средна гора и Странджа.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата слиза и в по-ниските части на планините.

 

Заплахи:

Замърсяване на реките.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.