Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 25 – 30 см

Често срещан вид предимно около реки. Черно-бяла птица, малко по-голяма от врабче. Гърбът е сив. Гушата, гърдите, темето и вратът са черни. Челото и коремът са бели. Има дълга черна опашка с бели външни пера, която често движи нагоре-надолу.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други дребни безгръбначни. Среща се около реки, потоци, езера, язовири и други водоеми, включително и в селища и на морския бряг.

 

Гнездене:

Гнезди в дупки между камъни и в скали, каменни зидове и кухини на сгради и др. Снася 5 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-август.

 

Разпространение в България:

Среща с в почти цялата страна, с изключение на по-сухите райони на Добруджа, Лудогорието, Дунавската равнина и Югоизточна България.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Северна Африка. У нас се среща целогодишно в южните части на България и по Черноморието. В останалите части на страната е мигрираща.

 

Заплахи:

Застрояване на речните брегове, прекомерна употреба на пестициди в земеделието.

 

Природозащитен статус в България:  

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Жълта стърчиопашка, планинска стърчиопашка.