Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Брезов певец (Phylloscopus trochilus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 22 см

Оперението отгоре е кафяво-зелено със светла вежда над окото. Отличава се от еловия певец (Phylloscopus collybita) по песента си, светлите крака и по-дългата крилна проекция.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци, които събира по листата на дърветата. Обитава широколистни гори с гъст подлес, крайречни гори и храсталаци, по-рядко – иглолистни гори.

 

Гнездене:

Гнездото е разположено ниско по храстите или на земята. Снася 6 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас има изолирани единични находища в цялата страна.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на подлеса и крайречната растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Елов певец, буков певец, градински присмехулник.