Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Буков певец (Phylloscopus sibilatrix)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 24 см

Най-характерните белези са дългата и ясно изразена лимоненожълта вежда и лимоненожълтите гърди, гърло и бузи, които имат рязка граница с белия корем. Гърбът е зеленикав.   

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава предимно стари широколистни гори от бук и дъб.

 

Гнездене:

Гнезди на земята сред паднали листа на дървета. Снася 6 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Стара планина, Средна гора и Странджа. Има находища и в Рила, Пирин, Витоша, Осоговска планина, Добруджа и др.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Източен планински певец, елов певец, брезов певец.