Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев www.mladvaswildlife.com

Карта

Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 см

Оперението отгоре на тялото е тъмнокафяво, а отдолу е бяло. Подопашието е тъмно.

 

Храна и местообитания:

Храни се с риба, ракообразни и мекотели. Обитава морски крайбрежия и острови със стръмни скалисти брегове.

 

Гнездене:


Гнезди колониално в скални цепнатини и дупки. Снася едно яйце, има едно поколение годишно през периода април-септември.

 

Разпространение в България:

У нас няма доказани гнездови находища, но се среща по цялото Черноморско крайбрежие (понякога в многохилядни ята).

 

Миграция и зимуване:

В Средиземно море и прилежащите морета е постоянен и скитащ. В Черно море навлизат птици през Босфора от средиземноморската популация, основно през пролетта и лятото.

 

Заплахи:

Прекомерен промишлен риболов, оплитане в рибарски мрежи, закачане на рибарски куки със стръв, разливи на нефтопродукти.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.