Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Жълта овесарка (Emberiza citrinella)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 23 – 29 см

Мъжкият е със светложълта глава, шия и корем, кръстът е ръждив, гърбът е кафеникав с надлъжни щрихи. Отстрани на гърдите и корема има тъмни черти. Женските са жълто-зелени на светли части по шията и корема. Песента наподобява тази на градинската овесарка.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава разредени широколистни, смесени и иглолистни гори често в близост до открити пространства.

 

Гнездене:

Гнездото е на земята или в основата на храст или туфа трева. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се във всички планини и предпланини, както и в гористи равнинни райони

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на равнинните гори, интензификация на земеделието, което води до трудно намиране на храна през зимата.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Зеленогуша овесарка, градинска овесарка.