Онлайн определител

Документи

Становище на БДЗП относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, публикуван на обществено обсъждане

Позиция На БДЗП относно: Обществени консултации на Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Допълнение към становище на БДЗП относно: Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив”

Становище на БДЗП относно: Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив”

Становище на БДЗП относно: Доклад за оценка за съвместимостта на Общ устройствен план на община Шабла

СТАНОВИЩЕ относно: Проект на Решение на МС за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от НП "Пирин"

СТАНОВИЩЕ ОТ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ И КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ“ по повод планирано премахване и обезопасяване на значителен брой дървета в Борисова градина

СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционно предложение "Подобряване на трасето на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма""

Допълнено становище на БДЗП относно интегриран план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, „Калиакра“ и „Белите скали“

КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ