Онлайн определител

Документи

СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционно предложение "Подобряване на трасето на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма""

Допълнено становище на БДЗП относно интегриран план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, „Калиакра“ и „Белите скали“

КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Приложение 11 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 10 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 9 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 8 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 7 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 6 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 5 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000