Онлайн определител

Документи

Становище на БДЗП относно: Доклад за оценка за съвместимостта на Общ устройствен план на община Шабла

СТАНОВИЩЕ относно: Проект на Решение на МС за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от НП "Пирин"

СТАНОВИЩЕ ОТ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ И КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ“ по повод планирано премахване и обезопасяване на значителен брой дървета в Борисова градина

СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционно предложение "Подобряване на трасето на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма""

Допълнено становище на БДЗП относно интегриран план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, „Калиакра“ и „Белите скали“

КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Приложение 11 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 10 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 9 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 8 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000