Онлайн определител

Документи

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ‛Изграждане на ветроенергиен парк ‛Калиакра“ в землището на с. Българево, община Каварна“ , изготвен от КЦУР ‛Геопонт-Интерком“ ООД [ 2003-01-01 12:01:01 ]

Настоящото становище е изготвено след обстойно запознаване с доклада за ОВОС на инвестиционен проект на фирма ИНОС-1 ООД. За изготвянето на становището са анализирани резултатите от осъществени проучвания на БДЗП в района от 1990 год. насам и изследвания върху есенната миграция на птиците в периода август - октовмри 2004 год. (Национална банка за орнитологична информация към БДЗП). Данните, анализите и заключенията визират територията на площадката.

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците относно Оценка на въздействието върху околната среда на Общ устройствен и ландшафтноустройствен план на високопланински спортно-туристически комплекс Сютка

След запознаване с документацията по ОВОС на посочения по-горе план и анализ на съдържанието му считаме за необходимо да отбележим следното:

По отношение на доклада по ОВОС
Докладът по ОВОС (ДОВОС) е изготвен по регламентирания начин и притежава несъмнени достойнства. Въпреки това, следва да отбележим следните съществени недостатъци

Становище на Българското дружество за защита на птиците по доклад за Предварителна оценка за влиянието върху околната среда на моста над река Дунав Видин, България - Калафат, Румъния

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) оценява важността за построяването на моста над река Дунав при Видин - Калафат, както за икономиката на страната, така и за приобщаването й към Европа. Поради факта, че обектът е включен в Пакта за стабилност и получава международна (включително и финансова) подкрепа като част от Паневропейския транспортен коридор ІV, въпросът с правилна и детайлна оценка за въздействие върху околната среда, както и набелязването на смекчаващи мерки е от особена важност.

Становище на Българското дружество за защита на птиците по предварителен доклад за ОВОС за проект за обект Път Подкова - Маказа и доклад за ОВОС за Застроителен регулационен план на ГКПП Маказа

След обстоен преглед на предоставените за обществено обсъждане доклади Българското дружество за защита на птиците счита че представената в двата доклада оценка за въздействието върху различните елементи на околната среда в района е реалистична и обективна. Както и в други доклади по ОВОС обаче липсва комплексната оценка за ОВОС основана на едновременното действие на отрицателните фактори върху околната среда като цяло. БДЗП смята за много важен момента, че прогнозираното строителство се извършва в район с естествена природна обстановка, практически неповлиян от човешкия фактор по отношение замърсяване, строителство и неприродосъобразно ползване на земята. В този смисъл сегашното състояние може да служи като много важна оттправна точка за реалната степен на човешкото въздействие върху природата от навлизането му в нея до много интензивното и ползване и промяна.

ТРАСЕ НА ЛИНЕЕН ОБЕКТ ЕЛЕКТРОПРОВОД - 400 КV ОТ ТЕЦ МАРИЦА - ИЗТОК ДО ФИЛИПИ (ГЪРЦИЯ) БИОРАЗНООБРАЗИЕ, УЯЗВИМИ ТЕРИТОРИИ И ПРИРОДОЗАЩИТНАТА ИМ ЗНАЧИМОСТ

Района на трасето на електропровода се характеризира с участъци и зони богати на биоразнообразие, включително на редки и застрашени видове, както и участъци с интензивни предвижвания на птици (приложена карта). В непосредствена близост с (или на) трасето са разположени две Орнитологично важни места (ОВМ), три КОРИНЕ сайта, находища на редки и застрашени растения, места с концентрация на застрашени животни - птици, влечуги, бозайници поречия на 3 реки (Марица), Арда и Върбица, важни за движенията на птиците.

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците по предварителен доклад за ОВОС на проект "Нефтопровод Бургас Александропулис"

Основен пролем при съставяне на становището бе липсата на детайлен картен материал на трасето на нефтопровода. Това ни ограничава във възможностите да изложим по-конкретно нашите виждания, специално в участъците с уязвими зони на етапа преди общественото обсъждане. По време на среща на наш представител с Г-жа Чавдарова от МРРБ, бяхме уверени, че тъй като проектът е в идейна фаза, няма детайлен картен материал и оконателно поставяне на трасето. Въпреки това някои общи бележки могат да бъдат направени още на този етап.

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защите на птиците относно "ОГП на ски-зона с център гр. Банско

Във връзка с предстоящото обществено обсъждане Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обстойно се запозна с доклада за ОВОС на т.н. Общ градоустройствен план на ски зона с център гр. Банско.

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защите на птиците относно Доклад за ОВОС на проект за път Кости - Бродилово - Ахтопол [ 2003-01-01 12:01:01 ]

Във връзка с предстоящото обществено обсъждане Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обстойно се запозна с доклада за ОВОС на проекта за път Кости-Бродилово - Ахтопол.

СТАНОВИЩЕ На Българското дружество за защита на птиците относно доклад за ОВОС на проект "Трасе и площадки за газопровод с налягане 1.2 мРа за газификация на ЗПБВН - с. Венец и ЗПС - с. Церковски." [ 2003-01-01 12:01:01 ]

Във връзка с предстоящото обществено обсъждане Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обстойно се запозна с доклада за ОВОС на проекта "Трасе и площадки за газопровод с налягане 1.2 мРа за газификация на ЗПБВН - с. Венец и ЗПС - с. Церковски". БДЗП приветсва идеята за замяна на замърсяващи природата производства с природосъобразни такива. За съжаление обаче трябва да подчертаем, че докладът за ОВОС е изключително слаб в частта си за биоразнообразието и не дава реална представа на инввеститора за възможните последствия от построяването на газопровода именно по избраното трасе.

СТАНОВИЩЕ на Българско дружество за защита на птиците по Предварителен доклад за ОВОС на проекта за Трансевропейска магистрала в участъка "Калотина - Софийски околовръстен път" (от км 1+000 до км 50+348)

Българското дружество за защита на птиците се запозна с предоставения за разглеждане предварителен доклад за ОВОС. Като оценява важността на проекта и нуждата от подобряване на пътната инфраструктура на страната, както и вложения от авторския колектив труд, БДЗП си позволява да направи следните забележки и препоръки, с оглед подобряване качеството на доклада и свеждане до минимум отрицателните последствия върху природата в засегнатия участък.