Онлайн определител

Документи

Становище на БДЗП, съгласно решение на ВЕЕС на МОСВ [2003-01-01 12:01:01]

Препоръчваме сигнални съоръжения да се поставят на стълбовете преминаващи в близост или през орнитологично важните места "Южен Сакар" и "Радинчево", а именно от № 27 до № 63 и от № 88 до №112. Съоръженията да бъдат от тип "спирала", а при стълбове с номера от 27 до 36 и №88 да са от тип "граблива птица". От посочените участъци с поставени съоръжения, предвиждаме постоянен мониторинг да се извъшва на следните точки:

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците/БърдЛайф България относно предпроектните проучвания на проект "Стабилизиране и укрепване на речното корито, на дигите и на изградените съоръжения на корекцията на река Струма от км 0+000 до км 4 [2003-01-01 12:01:01]

Българското дружество за защита на птиците/БърдЛайф България (БДЗП) разглежда проект "Стабилизиране и укрепване на речното корито, на дигите и на изградените съоръжения на корекцията на река Струма от км 0+000 до км 49+000" (на базата на предоставения ни текст на Приложение №1 на проекта) като по същество целящ съхраняване на водния режим на реката и предотвратяване на осушаването на прилежащите територии, особено в южната част на разглеждания сектор.

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците относно:Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение ‛Вятърен парк за прозиводство на ел. енергия – ветроенергийна станция, I-ви етап“ за района на гр.Балчик с инвеститор ‛Тесса енерд [2003-01-01 12:01:01]

След като се запозна със съдържанието на доклада, Българското дружество за защита на птиците / BirdLife Bulgaria желае да изкаже следните коментари и аргументирано становище:

Европейски „Двойкаджия“ ли е България в своята природозащитната политика? [2003-01-01 12:01:01]

ОТНОСНО: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРИРОДОЗАЩИТНА ПОЛИТИКА, В КОНТЕКСТНА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕС И ГОТОВНОСТТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА НА 2010Г.

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ‛Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на град Каварна и с. Българево, община Каварна“ , изготвен от ‛ЕКОЕМ“ ЕООД – град София. [2003-01-01 12:01:01]

Настоящото становище е изготвено след обстойно запознаване с доклава по ОВОС на проект за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на град Каварна и с. Българево, община Каварна". За изготвянето на становището са анализирани резултатите от осъществени проучвания на БДЗП в района (Национална банка за орнитологична информация към БДЗП)