Онлайн определител

Издания

Природосъобразното земеделие - разумният избор за птиците и хората

03.01.2015
Автор: Проект LIFE+ "Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия"

 

Насоки за оценяване на планове за изграждане на вятърни генератори

03.01.2015
Автор: MÁTYÁS PROMMER, JÓZSEF FIDLÓCZKY, ПЕТЪР ЯНКОВ

 

Състояние на широко разпространените птици в България 2005 - 2013 г.

18.03.2014
Автор: Йордан Христов, Николай Петков

  Природозащитна поредица - книга 27 София 2013

Предотвратяване трафика на защитени видове птици

01.09.2013
Автор: Димитър Градинаров, Лазар Петрунов, Светослав Спасов

 

Агроекологични плащания за зимуващите видове гъски и техните местообитания

06.03.2013
Автор: проект LIFE+ "Сигурно зимовище за червеногушата гъска"

 

Агроекологични плащания за световно застрашени видове и техните местообитания

12.11.2012
Автор: Проект LIFE+ "Опазване на царския орел и ловния сокол в България"

На среща с ПТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

12.08.2012
Автор: Светослав Спасов

  Природозащитна поредица - книга 17 Това е първият български определител за птици с...

Състояние на широко - разпространените видове птици в България 2005 - 2010 г.

29.05.2012
Автор: Йордан Христов

  Природозащитна поредица - книга 19 София, 2012

БИОЕНЕРГИЯТА - въглеродна бомба със закъснител

20.01.2008
Автор: БДЗП

  БДЗП, 2011 "Въглероден дълг" (carbon debt). Добивът на дървесна биомаса и...

Състояние на широко разпространените птици в България 2005-2007

20.08.2007
Автор: БДЗП

  Това е първият доклад с резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици в...

Орнитологично важни места в България и Натура 2000

01.01.2007
Автор: Ирина Костадинова, Младен Граматиков

Обем на изданието: 360 MB !

Опита на другите страни в опазването на ОВМ чрез местни поддръжници

20.09.2006
Автор: Ирина Костадинова и Младен Граматиков

  2009 Брошурата представя опита на други страни в опазването на ОВМ чрез мрежа...