Онлайн определител

Атлас на гнездящите птици в България

20.12.2001
Автор: БДЗП

Отговорен редактор: Петър Янков
БДЗП, София 2007

Атласът на гнездящите птици в България е първият по рода си и съдържа най-пълната досега информация за гнездовата орнитофауна на страната. Изготвен по стандартна методика, той обхваща практически всичките 1240 10x10-km UTM квадрата от територията на България за периода 1996-2005 г. На 680 страници на български и английски език са представени видовите очерци на 297 вида птици (включително 9 вида, които са изчезнали като гнездящи), обща част с информация за историята на картирането в страната, целите и методиката на картирането, анализ и обобщени данни за гнездовата орнитофауна в България и т.н. 

Всеки видов очерк е илюстриран с черно-бяла рисунка и съдържа данни за категорията на застрашеност, законовия статус, броя гнездящи в страната двойки, тенденциите в разпространението и числеността, карта с особеностите на разпространението, карта на числеността на вида във всеки UTM квадрат, исторически данни за гнездовата популация на вида от 1859 г. насетне, предпочитани гнездови местообитания и диапазона от надморски височини, в които видът гнезди. Атласът е научна основа за идентифициране на Орнитологично важните места в България (респективно – защитените зони за птиците по НАТУРА 2000), за бъдещ мониторинг на състоянието на националните популации на видовете, както и за успешни мерки за опазването им.

Книгата може да закупите в централния офис на БДЗП.
 

Изтегли