Онлайн определител

БИОЕНЕРГИЯТА - въглеродна бомба със закъснител

20.01.2008
Автор: БДЗП

БДЗП, 2011

"Въглероден дълг" (carbon debt). Добивът на дървесна биомаса и свързаните с него промени в управлението на горите и преобразуване на стопанските земи водят до значителни непосредствени емисии на парникови газове и създават "въглероден дълг", за чието изплащане чрез повторно улавяне в почвата и растителността на освободения въглерод ще бъдат необходими десетилетия, ако не и столетия. В законодателството на ЕС елементът „време“ е пренебрегнат, което означава, че предвиденото на хартия намаляване на въглерода до 2020 г. няма да съответства на случващото се в действителност."

И още много информация за проблемите, свързани с използването на БИОЕНЕРГИЯ.

Изтегли