Онлайн определител

Опазване и управление на орнитологично важни места. Наръчник на доброволните сътрудници по програмата за ОВМ

20.09.2001
Автор: БДЗП

Ръководството е изготвено в рамките на проект „Засилване участието на гражданското общество за опазване на сърцевинните зони на местата от Натура 2000”, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците и финансиран по програма „Развитие на гражданското общество 2005”. Основната цел на проекта е засилване на ролята и участието на гражданското общество в управление на Натура 2000 зоните за птиците в Южен централен район, чрез изграждане на работни групи от сътрудници и повишаване на капацитета му за реализирането на политиките на Европейския съюз за опазване на природата.
Наръчникът предоставя ценни насоки за работа, не само за сформираните по време на проекта групи от доброволни сътрудници, но също така и на нови такива групи или отделни хора на по-късен етап, включително и в нови райони на страната. Така успешният опит, натрупан в рамките на отделния проект, ще бъде мултиплициран и ще се продължи да допринася за опазването на птиците, техните местообитания и на българската природа като цяло. 

Много хора са природозащитници по душа и желаят да участват в опазването на местата, които значат много за тях – обикновено там, където живеят или работят или с които имат някаква друга връзка. Често тези хора се организират в местни инициативни групи, клубове и сдружения. Те играят важна роля в проследяването на състоянието на местата, дават информация за заплахи или участват в природозащитни действия на място. Наръчникът предоставя на всички тези хора възможност да станат доброволни сътрудници на програмата за ОВМ, като дава основни насоки за това къде, кога и по какъв начин могат да участват в действеното опазване на най-важните за птиците места. 

Изтегли