Онлайн определител

Птиците в земеделските земи на България – определител за фермери

20.01.2001
Автор: Стоян Николов

Автор на илюстрациите: Стоян Николов

БДЗП, 2010

Книжката включва 96 вида птици и наред с описанията им, предлага информация за разпространението, биологията и опазването им. Особено полезни за целевата група са препоръките относно агроекологични дейности за устойчиво ползване на земеделските земи с оглед опазване на птичето разнообразие в тях. 

Изданието се финансира от проект „Опазване на световно значимо биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традиционния местен поминък”. Ще бъде разпространявано безплатно сред земеделските стопани, с цел те да могат да опознаят и опазват по-ефективно пернатите обитатели в земите си.