Онлайн определител

Състояние на широко разпространените птици в България 2005-2007

20.08.2007
Автор: БДЗП

Това е първият доклад с резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици в България. В него са представени официалните резултати за периода 2005–2007 г., включващи първите за България тенденции в числеността на 38-те най-многобройни и трудни за оценяване видове птици у нас, както и Индекса на птиците от селскостопанските местообитания – важен индикатор за устойчивостта в управлението на земеделските земи. Представени са и обхватът на местообитанията, попадащи в пробните площадки от мониторинга, а също така и процентната срещаемост на включените в анализа видове.

Докладът се разпространява безплатно сред държавните институции, отговорни за опазването на околната среда и управлението на земите у нас, а също и сред научните институти и неправителствените природозащитни организации, свързани с опазване и мониторинг на околната среда в България.

Копие от доклада се предоставя и на всички доброволци, участващи в МОВП.

Изтегли