Онлайн определител

Проектът

Наука на гражданите в полза на местните общности и природата

Кратко име:
Граждани за природата

Цел на проекта:

 

 • Установяване или поддържане на партньорства между граждански организации и публични или частни институции и организации
 •  

  1. Провеждане на обучения сред НПО и граждански групи относно законодателството в областта на околната среда, възможностите за активно гражданско участие и споделяне на опит

  Резултати: Изграден капацитет сред НПО и граждански групи, включително членове на БДЗП, за участие в процеса на вземане на решения, формиране на политики и издаване на нормативни актове от институции (процедурите по ОВОС, ЕО, ОС, устройствено планиране, предотвратяване престъпления срещу природата). Създадена и приложена в практиката програма за обучение на гражданите за участие в процесите на вземане на решения относно защитата на околната среда, в частност биоразнообразието. Изградена връзка между участниците в обучението и създадена платформа за споделяне и обсъждане на местни и национални проблеми, за решаването на които гражданите могат да работят.

  2. Участие в процедури по ОВОС, ЕО и ОС, включително следене на решения за проекти в ключови защитени зони от Натура 2000, събиране и използване на научни данни, изготвяне на становища, създаване и поддържане на база данни за процедури и обжалвания с участие на НПО и граждански групи

  Резултати: Предвижда се подобрено качество на участие на НПО чрез използване на научни данни в минимум 10 процедури по ОВОС или екологична оценка и 1 ОУП. За всяка от тези процедури ще има изготвено поне по едно аргументирано становище, което е общо за участващите НПО и граждански групи или отделни от всяка една от тях, които са внесени по време на обществените консултации, а при необходимост и обжалване по съответния ред. Ще се поддържа база данни на случаите на гражданско участие.

  3. Създаване на публичен портал с визуализирани данни за птиците

  Резултати: Създаден двуезичен (български и английски език) интерактивен публичен онлайн платформа „Атлас на гнездящите птици в България” за визуализиране на научни данни за разпространението на птици на ниво 10х10 km, с възможност за сваляне на пространствени данни. Данните ще бъдат представени както на български така и на английски. По този начин събраната научна информация ще може много по-лесно и систематизирано да бъде използвана от всички институции, НПО и граждански групи.

  4. Цифровизиране и визуализиране на информация от научни статии като част от платформата SmartBirds за целите на оценка на влияние на инвестиционни предложения

  Резултати: Цифровизирани, геореферирани и визуализирани на научни статии, публикувани след издаване на Атласа на гнездящите птици в България през 2007 г. до 2019 г., които са интегрирани в платформата SmartBirds и публично достъпни.

  5. Интегриране на модул „Атлас на птиците“ в платформата SmartBirds Pro, използващ подхода наука на гражданите (citizen science)

  Резултати: Създаден модул „Атлас на птиците“ в платформата SmartBirds, осигуряващ лесен и интересен начин за събиране на орнитологична информация. Модулът ще позволи събирането на данни за атласа на гнездящите и на зимуващите птици. По този начин ще се повиши значително качеството и количеството на събраната биологична информация.

  6. Провеждане на обучения за граждани и НПО за събиране на данни – прилагане на МОВП, картиране за целите на Атлас на гнездящи птици

  Резултати: Създаден и подобрен капацитет у гражданите за събиране на данни за птиците по систематичен и научно обоснован подход чрез мобилното приложение SmartBirds Pro.

  7. Верификация и проверка на терен от експерти на данните събрани от граждани

  Резултати: Информационна платформа с проверени и достоверни данни за птиците.

  Фонд Активни граждани България.

  Ирина Матеева - ръководител проект

   

  <p style="" font-size:"="" text-align:="" justify="">Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.