Онлайн определител

Огромен интерес към обученията по екологично законодателство


Източник - www.clipart.email

 

Огромен интерес към обученията по екологично законодателство, които предстоят в пет града в страната, отчитаме след крайният срок за записване, който беше в понеделник, 17 февруари 2020 г. За по-малко от месец 126 човека от София, Пловдив, Бургас, Варна и Свищов се записаха за присъствената форма и уебинарите по теми, свързани с екологичното законодателство.

 

За нас, организаторите от Българско дружество за защита на птиците, е много приятно да станем свидетели на този голям интерес към нелеката, но особено важна тема на обученията.

 

Почти всички записани за обученията, заявяват, че искат практически да приложат наученото от нас. Такава е заявката на 120 от 126 човека, които попълниха формата за заявка.

 

Най-много са хората, които ще се включат в обученията в София, следвани от тези във Варна и Свищов и почти по-равно са записалите се от Пловдив и Бургас. Това са предимно млади хора с ясно изявен интерес към опазване на природата, с активна гражданска позиция – участвали са като доброволци в различни кампании. Не малка част от тях самите са инициатори на кампании в полза на природата, а други са участвали и в събития, които БДЗП е организирало през годините.

 

Интерес към темата проявяват и хора в зряла възраст, които очевидно продължават да развиват интересите си в различни сфери от живота и да се самоусъвършенстват.

 

За нас е много важно, че сме успели да привлечем вниманието на хора с разнообразни професии. Сред тези, с които предстои да се срещнем през следващите седмица има планински водачи, метеоролог, адвокат, учени, банкови специалисти, журналисти, лекари, учители, специалисти по комуникации и медии, както и хора с личен бизнес.

Нямаме търпение да се срещнем с всички тези хора, за които от сега знаем, че са силно мотивирани и вярват, че гражданските организации могат да допринесат за опазването на природата и да повлияят на вземането на решения.

Обученията по екологично законодателство са първите от серията обучения, които предстои да проведем в рамките на проект „Граждани на природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.