Онлайн определител

Игра "Пасища и ливади"
Пасищата и ливадите са важни за всички фермери в Европа, които отглеждат добитък – крави, овце, коне и др. Тревата е основната храна на тези домашни животни, които докато пасат създават подходящи условия за съществуването и на някои диви животни. Живота на различни видове птици зависи от състоянието на пасищата и ливадите. Някои строят гнездата си в земята, други търсят храната си там, особено когато през зимата местата, от които идват са покрити със сняг и лед. Домът на някои бозайници като лалугера е в дупки на пасищата. От тук може да заключим, че пасищата и ливадите са изключително важни за птиците, бозайниците и дивата природа като цяло.


За съжаление съществуването на тревните местообитания е под въпрос. Точно затова и много от създанията, които зависят от тях са рядко срещани или на ръба на изчезването. В тази игра ние показваме някои от заплахите пред пасищата и ливадите, както и добри инициативи, които подпомагат съществуването на дивата природа.

Документи