Онлайн определител

БДЗП организира среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България

10.01.2006От 15 години насам, всяка година през януари, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира среднозимно преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици. Тази година преброяването ще се проведе от 13 до 15 януари, като обхване основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната. В продължение на два дни повече от 160 служители и доброволци на БДЗП, организирани в  36 екипа, ще проследят числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас популации от водолюбиви птици. Целта на преброяването е да се състави точна картина на състоянието на популациите и съответните райони, като се обхванат максимален брой водоеми /над 200 влажни зони!/ във възможно най-кратък период от време. Данните от преброяването ще се обработят по специална методика и ще се предоставят на Министерството на околната среда и водите и на Wetlands International – организацията, координираща в международен план Среднозимнто преброяване на водолюбивите птици. Събраната информация служи за оценка на промените в състоянието на популациите на тези видове птици, а също така и за оценка на промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и за хората. Основен партньор на БДЗП в Среднозимното преброяване през 2006 г. е Национално управление по горите и неговите регионални звена. Съвместните екипи на БДЗП и регионалните управления по горите ще събират и допълнителна информация за спазването на мерките за превенция на инфлуенца по птиците  (наличие на домашни птици в открити водоеми), както и за случаи на масова смъртност на индивиди от диви водоплаващи птици, която би могла да се дължи на птичи грип.

България е предпочитано място за зимуване на множество водолюбиви видове птици, които долитат при нас от Северна Европа. Сред тях са немалко видове с различна степен на застрашеност като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкия корморан, къдроглавия пеликан и много други. В България зимува около 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи. Тук зимува между 1 и 5% от световната популация на тръноопашатата потапница. Близо 150 вида птици очакват да регистрират по набелязаните трасета участниците в преброяването. Наблюдения и данни от преброяванията, реализирани от БДЗП през последните години, можете веднага да намерите в Интернет на адрес http://bspb.org/srednozimno.php
Координатор на Среднозимно преброяване`2006 в централния офис на БДЗП е Светослав Спасов (svetoslav.spasov@bspb.org). Ако желаете да получите повече информация и да наблюдавате среднозимното преброяване на най-интересните и достъпни места в страната, можете да използвате следните координати за връзка с екипите на БДЗП.Град Дата Места на преброяването с най-големи струпвания на птици Приоритетни видове птици Лице за контакт / телефон

Бургас

14.01.2006

Атанасовско езеро, езерен комплекс Мандра-Пода, ез. Вая, Черно море до Черноморец

тръноопашата потапница, малък корморан, къдроглав пеликан

Димо Димчев 0887714662

15.01.2006

Черно море от Елените до Поморие, Поморийско езеро, Поморийски солници, яз. Порой, яз. Ахелой, яз. Ясна поляна, Царево, Резово

гмурци, гмуркачи, гъски, патици, дъждосвирцови

Варна

14.01.2006

ез.Шабла, Шабленска тузла, нос Шабла, ез. Дуранкулак, Каварна

голяма белочела гъска, червеногуша гъска

Ивайло Иванов
0887787030

15.01.2006

Варненско езеро, Белославско езето, Защитена местност "Ятата", устие на р. Камчия до нос Емине

патици и потапници, малък корморан

София

14.01.2006

Драгоманско блато, Опицвет, Безден, Петърч, Волуяк, Челопечене, Враждебна, Долни Богоров, Ботунец, Кремиковци

патици и малък корморан

Атанас Грозданов
0898205306

15.01.2006

яз. Искър - Щъркелово гнездо, рибарници яз. Искър, яз. Огняново

гмуркачи, гъски, патици и потапници

Хасково

15.01.2006

река Марица

нощувки на малък корморан, чапли, патици

Николай Терзийски
0899726001

Пловдив

15.01.2006

река Марица

нощувки на малък корморан, чапли, патици

Димитър Плачийски
0899180733

Свищов

13.01.2006

Белене, Беленски острови, остров Вардим, остров Батин

гъски, малък корморан , морски орел

Емил Тодоров
0889684135

14.01.2006

блато Кайкуша, рибарници Хаджи Димитрово

патици, чапли