Онлайн определител

БДЗП подпомага проучването и опазването на царския орел и египетския лешояд в Турция

28.04.2016

© Doğa Derneği

Експерти на БДЗП споделиха опит и представиха методи и дейности за опазването на царския орел и египетския лешояд на обучителен семинар край Измир, Турция. Презентациите включваха теми като идентифициране на гнездови територии и откриване на гнезда, мониторинг, сателитно проследяване, птици и елктропреносна мрежа, отравяне и незаконен отстрел, природазщитни мерки и международно сътрудничество.
 

Семинарът е първата дейност в рамките на  съвместен проект на Doğa Derneği (партньор на BirdLife в Турция) и БДЗП, финансиран от Програмата за подкрепа на диалога между гражданското общество в Европейския съюз и Турция. По време на семинара бяха обсъдени и планирани маршрутите и методите за полевите изследвания, които предстоят в рамките на проекта. Освен проучвания в проекта са предвидени работа с местните хора и въвличане на заинтересованите страни в дейности по опазване на тези два световно застрашени вида.
 

Четирима от българските експерти (Владимир Добрев, Волен Аркумарев, Ивайло Ангелов, и Михаил Илиев) разделени на два екипа, съответно за египетски лешояд и царския орел,  директно от семинара поеха към вътрешността на Турция за провеждане на първите проучвания. Целта е да се картират гнездови територии и се открият гнезда в непроучвани досега райони.

Снимки
Тагове
Египетски лешояд, царски орел, БДЗП, Doğa Derneği