Онлайн определител

България изостава в прилагането на европейското природозащитно законодателство

25.04.2018

© Димитър Градинаров

Една година след изготвянето на Планa за действие за опазване на природата на Европейската комисия, който акцентира на нуждата от по-добро прилагане на природозащитните закони от страна на правителствата на ЕС, нов доклад, оценяващ 18 държави, доказва, че това не се изпълнява. 
 

Докладът, публикуван днес от BirdLife - Европа, WWF, Европейското бюро по околната среда (EEB) и Приятели на Земята - Европа, показва, че 67% от оценяваните държави-членки не успяват да прилагат правилно Директивите за птиците и местообитанията, въпреки че са включени в националите законодателства. Това означава, че застрашените видове и ценните местообитания не получават необходимата и обещана защита.
 

Докладът проучва внимателно 11 ключови критерия, включително наличието на адекватно финансиране за управление на защитените територии, обекти по Натура 2000.
 

Четирите организации подчертават, че бързият спад в биологичното разнообразие в цяла Европа е гарантиран, ако тази липса на ангажираност и неизпълнение на природозащитните закони от страна на държавите-членки продължи.
 

Докладът  оценява прилагането на директивите за птиците и местообитанията в 18 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Италия, Латвия, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Швеция и Великобритания.
 

Мрежата Натура 2000 в България се състои от 339 обекта, обхващащи 41,048 км2. Наземните територии обхващат 38,222 км2 (34% от площта), докато морските зони обхващат 2,827 км2. Анализите и препоръките по-долу показват, че националните органи трябва да положат допълнителни усилия, за да изпълнят изцяло директивите за птиците и местообитанията, както и за ефективното опазване на застрашените видове и местообитания:

 

Справя се добре

    Транспониране на Директивите за птиците и местообитанията

Необходими са повече усилия

    Определяне на зона от Натура 2000

    Неместни видове

    Ангажиране на заинтересованите страни, участие на

    обществеността и комуникация

Незадоволително

    Управление на зоните

    Защита на видовете

    Предотвратяване влошаването на местообитанията, безпокойството

    на видовете и прилагане на подходящи оценки

    Финансиране и ресурси

    Насърчаване на управлението на особеностите на ландшафта

    Мониторинг на местообитанията и видовете

    Насърчаване на научните изследвания

Тагове
BirdLife - Европа, WWF, Европейското бюро по околната среда (EEB), Приятели на Земята - Европа, NatureAlert