Онлайн определител

Експерти от 17 страни обмениха опит в опазването на малкия креслив орел

17.10.2017

© Urmas Sellis

В периода от 11 до 14 октомври 2017 г. в Бургас се проведе Международна конференция за опазване на малкия креслив орел, в която се включиха над 60 учени и представители на природозащитни организации от 17 страни.
 

На конференцията бяха представени последните достижения в изследванията на малкия креслив орел, състоянието на неговата популация и приложените мерки за опазването му от Русия до Иран. Експертите от БДЗП представиха резултатите от проучванията на миграцията, разпространението, местообитанията на малкия креслив орел в България, както и анализ на заплахите за него в страната. Голям интерес предизвика презентацията на професор Бернд Мейбург за сателитното проследяване на мигриращите малки кресливи орли от Германия до Африка, както и заплахите за тях в местата за гнездене и по прелетния път.
 

Тези заплахи са различни в различните страни, като участниците споделиха своя опит в изследването им. Особена загриженост предизвика изграждането на вятърни електроцентрали, като в Германия вече има случи на загинали малки кресливи орли.  Тревожено е разрастването на планове за строеж на ветрогенератори по пътя на миграция на вида, особено в страни от Близкия Изток. Друга сериозна заплаха за малкия креслив орел в Турция и Близкия Изток е незаконния острел. Загиването от токов удар по необезопасени електропроводи и унищожаването на пасищата също са сред заплахите за вида.
 

Освен за заплахите, участниците споделиха опит и за различни методи за опазване на малкия креслив орел. Интерес предизвика практиката в Словакия и Прибалтийските страни на създаване на микрорезервати и буферни зони около гнездата на вида. В Латвия горската компания поддържа ГИС база данни с разпространението на малкия креслив орел, на други застрашени грабливи птици и на черния щъркел. Към нея работи екип от орнитолози, който събира и анализира данните за разпространението им и организира опазването на гнездата през размножителния период.
 

Презентацията от Русия представи разпространението на малкия креслив орел в най-североизточната част от ареала му, докато Иран - разпространението на вида в най-югоизточната.
 

Мястото на конференцията не бе избрано случайно. Бургас е едно от най-важните места за мигриращите малки кресливи орли. Бургас и околностите му се явяват така наречено ”bottle neck site” или място с тесен фронт на миграция. Тук през ранната есен се концентрират хиляди малки кресливи орли, които прелитат от Централна и източна Европа към Африка.
 

Конференцията се организира в рамките на LIFE проект „Горите на орел“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите, финансиран от Европейския съюз.

Снимки
Тагове
LIFE проект Горите на орела, малък креслив орел, международна конференция, Бургас