Онлайн определител

Готов е крайният вариант на Плана за опазване на Балканската и Централноазиатска популации на египетския лешояд по пътя им на миграция

30.06.2017

© Lefteris Stavrakas

Планът за опазване на Балканската и Централноазиатска популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP) беше иницииран от LIFE+ проекта “Помощ за египетския лешояд”  в тясно сътрудничество с Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (Raptors MoU).
 

Пилотна стъпка от разработването на плана беше международна среща проведена в София през 2015 г., на която взеха участие над 70 представителни на властите, научната и природозащитната общност от 33 държави по пътя на миграция. Въз основа на резултатите от нея беше изготвена първа чернова на плана.
 

През януари 2017 беше проведена публична консултация, насочена основно към целевите групи по изпълнението на плана, в това число правителствени органи (непр. Министерства по околна среда, Горски служби и т.н.), компании в частния сектор (напр. фирми свързани с развитие на енергийната инфраструктура ), природозащитни организации, университети, научни институти, консултанти, орнитолози и много други лица с отношение към опазването на египетския лешояд. Освен че черновата на плана беше публикувана на три езика (английски, френски и руски), офисът на Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия разпрати документа на близо 1000 контакта, с които разполага. Всички получени коментари бяха прегледани и доколкото беше удачно, интегрирани в крайната версия на плана, която заедно с Плана за опазване на черния лешояд по пътя му на миграция и Стратегията за възстановяване на критично застрашените лешояди в Южна Азия, беше включен като ключов компонент на Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP). Многовидовият план за опазване на лешоядите ще бъде представен за одобрение на 12-тата среща (COP12) на страните членки на Конвенцията за мигриращите видове (CMS), която ще се проведе през октомври тази година на Филипините.
 

Планът за опазване на египетският лешояд по пътя му на миграция цели подобряване статуса на вида, като първоначално видът да бъде прекатегоризиран като Уязвим, а в по-дългосрочна перспектива – да стане с благоприятен статус в географския обхват на плана. В краткосрочен план (до 2026 г.) Планът цели да спре негативната тенденция в намаляващите целеви мета-популации, като същевременно поддържа благоприятния статус на локалните популации със стабилна или положителна тенденция. Идентифицирани са общо 67 дейности, които да спомогнат за намаляване смъртността на египетските лешояди, поради отрови, бракониерство, токови удари и сблъсъци с енергийна инфраструктура; за увеличаване на размера и гнездовия успех на целевите популации; както и за приемане и прилагане на Плана от страните по пътя на миграция на вида. Периодът на изпълнение е 10 години, като ревизия е предвидена на всеки 5 години, а обновяване - на 10 години.
 

Планът за опазване на Балканската и Централноазиатска популации на египетския лешояд по пътя им на миграция може да бъде намерен тук.
 

БДЗП и партньорите (Гръцкото орнитологично дружество HOS, WWF Гърция и Кралското дружество за защита на птиците RSPB) по LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, както и Офисът на Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (Raptors MoU) изказват дълбока благодарност на всички допринесли за разработване и оформяне на Плана за опазване на египетския лешояд по пътя му на миграция, включително на спонсорите и донорите (Европейската Комисия, Фондация А. Г. Левентис, MAVA и Конвенцията за мигриращите видове CMS).

Тагове
План за опазване на Балканската и Централноазиатска популации на египетския лешояд по пътя им на миграция, Помощ за египетския лешояд